Eigen risicodrager


Werkgever en eigen risicodrager zijn

Als werkgever kun je te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid van werknemers. Tegen dit risico kun je je verzekeren bij UWV.  Je kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager (ERD) te zijn. Als eigen risicodrager betaal je zelf de uitkeringen en de kosten van de re-integratie. Er is keuze: je draagt het financiële risico zelf, of je verzekert je (deels) hiervoor. Dat doe  je bij een particuliere verzekeraar.

Eigen risicodrager voor WGA en ZW

Je kunt eigenrisicodrager worden voor de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, onderdeel WIA) of voor de ZW (Ziektewet). Je bent niet automatisch eigenrisicodrager voor de ZW als je dat ook bent voor de WGA en andersom.

Hoe?

Als je kiest om eigenrisicodrager te worden, dan moet je dit aanvragen bij de belastingdienst. Dit kan op twee momenten in een jaar. Je kunt het laten ingaan op 1 januari of op 1 juli. De aanvraag hiervoor moet dan uiterlijk 13 weken voor deze dat binnen zijn. Dus voor 2 oktober respectievelijk 1 april. Ben je startende werkgever dan kun je eigen risico drager worden op het moment dat je werkgever wordt.

Kijk ook eens op het Ondernemersplein van de KvK.  CONTACT  opnemen kan natuurlijk ook..

WGA en zijn van eigen risico drager

Dan draagt u het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers. De betaling van de WGA uitkering en de kosten van de re-integratie komen voor uw rekening. Het gaat dan om zieke werknemers, maar ook om ex-werknemers die een WGA uitkering kregen toen ze bij u in dienst waren. Eigen risico dragen betekent dat u minder aan arbeidsongeschiktheidspremies betaalt. Maar u heeft ook verantwoordelijkheden en verplichtingen.

Wat is eigen risico drager WGA?

Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na 2 jaar ziekte krijgen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. UWV voert de WIA uit, de kosten hiervan komen voor rekening van u als werkgever. U betaalt hiervoor WIA-premie. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, die afhankelijk is van het risico. De hoogte van de WIA-premie vindt u op Actuele bedragen.

De WIA bestaat uit 2 regelingen: de WGA en de IVA

De WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) is voor:

 • werknemers die van 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn;
 • werknemers die volledig (maar niet duurzaam) arbeidsongeschikt zijn.

De IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) is voor:

 • werknemers die duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

Eigen risico dragen kan alleen voor werknemers die onder de WGA vallen, voor de IVA kan dat niet.

Wanneer kiezen voor eigen risico dragen?

Is het risico dat uw werknemer een beroep moet doen op een WIA-uitkering laag? Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. In dat geval betaalt u alleen de basispremie. Als een werknemer recht heeft op een WGA-uitkering, dan betaalt u deze de eerste 10 jaar zelf. Na 10 jaar betaalt UWV de uitkering.

Heeft uw werknemer recht op een IVA-uitkering? Dan betalen wij dit ook.

Risico bij een verzekeraar onderbrengen?

U kunt het risico om 10 jaar de WGA-uitkering aan uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemer te betalen, ook herverzekeren. Diverse particuliere verzekeraars bieden hiervoor mogelijkheden.

Verschillen tussen wel of niet eigen risico dragen voor de WGA

Vraag Geen eigenrisicodrager Wel eigenrisicodrager
Wie draagt de kosten van uitkering? U betaalt de gedifferentieerde WGA-premie aan de Belastingdienst. Hierdoor bent u verzekerd tegen de kosten van de WGA-uitkeringen. U draagt de kosten van de WGA-uitkeringen de eerste 10 jaar van uitkeren zelf. U kunt zich particulier verzekeren voor deze kosten of u betaalt deze kosten zelf.
Hoe lang bent u verantwoordelijk voor de re-integratie? U bent de eerste 2 jaar (104 weken) van arbeidsongeschiktheid verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex-)werknemer. Vanaf de start van de WGA-uitkering neemt UWV deze verantwoordelijkheid over. U bent de eerste 2 jaar (104 weken) van arbeidsongeschiktheid zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex-)werknemer. Vanaf de start van de WGA-uitkering blijft u vervolgens nog 10 jaar verantwoordelijk voor die re-integratie. U draagt dus maximaal 12 jaar de kosten van re-integratie. Daarna neemt UWV die verantwoordelijkheid en kosten van u over.
Wie betaalt de uitkering uit aan uw (ex-)werknemer? UWV betaalt de uitkering uit. Optie 1 (standaard): UVW betaalt de uitkering. U betaalt het bedrag aan UWV.
Optie 2 (op verzoek): u betaalt de uitkering zelf. Bepaalde kosten kunt u bij UWV declareren*).

 

*) Als uw werknemer recht heeft op een loonaanvullingsuitkering komen alleen de kosten tot het bedrag van een (meestal lagere) vervolguitkering voor uw rekening.

Heeft u met UWV afgesproken dat u de uitkering zelf betaalt aan uw (ex-)werknemer? Dan betaalt u ook zelf de loonaanvullingsuitkering aan uw (ex-)werknemer. Vervolgens declareert u bij ons het verschil tussen die uitkering en de vervolguitkering.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

Als eigenrisicodrager voor de WGA heeft u de volgende verantwoordelijkheden en verplichtingen naar uw (ex-)werknemer:

 • betaling van zijn WGA-uitkering;
 • betaling van zijn re-integratie;
 • begeleiding bij zijn re-integratie, bijvoorbeeld door het aanbieden van scholing, sollicitatietrainingen en het controleren van zijn sollicitatie-inspanningen;
 • erop toezien dat hij zijn wettelijke verplichtingen nakomt. U heeft de bevoegdheid om een maatregel op te leggen als hij zich niet aan zijn verplichtingen houdt.
 • Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk blijft voor werknemers met een WGA-uitkering die niet meer bij uw bedrijf werken. En ook als u stopt met het eigenrisicodragerschap blijft u verantwoordelijk voor lopende WGA-uitkeringen en re-integratietrajecten. Dit geldt ook voor werknemers die ziek waren op het moment dat u nog eigenrisicodrager was, maar pas een WGA-uitkering kregen nadat uw eigenrisicodragerschap is gestopt.

Wat mag u van uw (ex-)werknemer verwachten?

Uw (ex-)werknemer mag van u verwachten dat u er alles aan doet om hem weer aan het werk te krijgen. Andersom mag u ook van uw (ex-)werknemer verwachten dat hij er alles aan doet om passend werk te vinden. Als u daar samen niet uitkomt, kunt u altijd hulp vragen aan UWV. Wij beoordelen dan of u en uw werknemer voldoende doen om passend werk te vinden.

Verder moet uw (ex-)werknemer zelf veranderingen in zijn situatie aan ons doorgeven:

 • als zijn gezondheid verandert;
 • als zijn inkomen wijzigt;
 • als hij meer of minder gaat werken;
 • als er veranderingen zijn in het re-integratietraject;
 • als hij gaat verhuizen.
 • Uw (ex-)werknemer is daarnaast verplicht om te reageren op bijvoorbeeld een oproep voor het spreekuur van de arts of arbeidsdeskundige.
 • Als er iets verandert in de uitkering van uw (ex-)werknemer, laten wij u dit weten.

Voorwaarden eigen risico dragen WGA

 • Als eigenrisicodrager voor de WGA moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • U heeft een garantieverklaring van een bank of verzekeraar. Hierin staat dat de bank of verzekeraar u de garantie geeft dat u altijd in staat bent de verplichtingen tegenover uw werknemers na te komen.
 • U bent in de 3 jaar voor de gewenste ingangsdatum niet gestopt als eigenrisicodrager voor de WGA.

Kan elk bedrijf eigenrisicodrager worden?

Zowel grote als kleine bedrijven kunnen eigenrisicodrager worden. Een onderneming die bestaat uit een hoofdvestiging en nevenvestigingen kan alleen als geheel eigenrisicodrager worden. Een filiaal of vestiging van deze onderneming kan dus niet zelfstandig eigenrisicodrager worden.

Professioneel advies

Overweegt u eigenrisicodrager te worden? Neem dan eens contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Aanvragen eigen risico dragen voor WGA

 • Wilt u eigenrisicodrager voor de WGA worden? Meldt u dan bij de Belastingdienst. U kunt 2 keer per jaar starten als eigenrisicodrager: per 1 januari en per 1 juli. Houd er rekening mee dat 13 weken vóór die datum de aanvraag bij de Belastingdienst binnen moet zijn; dus vóór 1 april, of vóór 2 oktober.
 • Stuur met uw aanvraag de garantieverklaring mee. Deze moet ondertekend zijn door uw bank of verzekeraar. Bij de Belastingdienst vindt u een modelgarantieverklaring.
 • Startende werkgever: op elk moment eigenrisicodrager worden
 • Bent u een startende werkgever? Dan kunt u eigenrisicodrager worden op het moment dat u werkgever wordt. Bij uw aanmelding als werkgever stuurt u dan het aanvraagformulier en de garantieverklaring mee.

Houd rekening met het inlooprisico

Houd rekening met het inlooprisico. U heeft met het inlooprisico te maken in de volgende situaties:

 • Op het moment dat u eigenrisicodrager wordt, heeft u zieke werknemers met een WGA-uitkering, of die later een WGA-uitkering krijgen. Die uitkeringen komen 10 jaar voor uw rekening. U kunt met uw verzekeraar afspraken maken over de mogelijkheden voor herverzekeren.
 • U neemt een bedrijf volledig over en er zijn werknemers in dat bedrijf met een WGA-uitkering. Deze werknemers vallen 10 jaar onder uw risico. Het maakt niet uit of het bedrijf wel of geen eigenrisicodrager was.
 • U neemt een bedrijf gedeeltelijk over en het bedrijf is geen eigenrisicodrager. In dit geval deelt u het risico. Dit geldt óók voor de uitkering van werknemers van het overgenomen bedrijf die niet bij u in dienst zijn gekomen. U betaalt voor uw aandeel in de totale loonsom van het bedrijf van vóór de overname.
 • Was het bedrijf wél eigenrisicodrager? Dan houdt het oorspronkelijke bedrijf het risico en neemt u niets over.

Meer informatie? Neem dan CONTACT met ons op

Bron: website UWV


Ben je eigenrisicodrager voor de Ziektewet of wil je dit worden?

Als werkgever betaal je je werknemers 2 jaar loon door als ze ziek worden. En bent jezelf verantwoordelijk voor re-integratie. Kies je er voor om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden? Dan betaalt je minder premie. Als een werknemer dan ziek wordt, betaalt niet UWV maar jij de Ziektewet uitkering.

Wat is een eigenrisicodrager voor de Ziektewet?

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet betaalt jezelf de Ziektewet uitkering voor jouw (ex-)werknemers die daar bij ziekte recht op hebben. Ook als ze niet meer bij je werken.

Preventie- en verzuimbeleid regel je als werkgever zelf, samen met de bedrijfsarts of arbodienst. Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet heb je naast het preventie- en verzuimbeleid ook de re-integratie van zieke werknemers zélf in de hand. Zo is er controle over het hele proces.

Als eigenrisicodrager betaal je minder premie

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet betaalde je tot 2014 een lagere sectorpremie of een lagere Ufo-premie (bij Overheid en Onderwijs). Je betaalde wel dezelfde premie WW-Awf (Algemeen Werkloosheidsfonds). Sinds 1 januari 2014 is deze korting vervallen. In plaats daarvan betaal je een lagere gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas), omdat je het premiedeel ZW-flex niet hoeft te betalen. Informatie over deze lagere premies vindt je bij de Belastingdienst.

Als eigenrisicodrager heb je wél andere kosten

Als eigenrisicodrager moet je kennis van de Ziektewet in huis hebben, een eigen verzuimadministratie voeren, en eventueel uw contract voor arbodienstverlening uitbreiden. De kosten die hiermee gepaard gaan kun je afzetten tegen de premies voor de sector en de risicocijfers. Dat geeft een indicatie of het voor jou voordelig is om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. Het is verstandig om je hierover goed te laten informeren.

Voor wie kan ik eigenrisicodrager Ziektewet worden?

Je kunt alleen eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden voor werknemers:

 • zonder ‘gewone’ arbeidsovereenkomst, zoals thuiswerkers en stagiairs;
 • die bij u hebben gewerkt (en verzekerd waren) en daarna binnen 4 weken nadat ze uit dienst gingen ziek werden;
 • met een (tijdelijk) contract, zoals uitzendkrachten, van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte.

Voor wie bent je geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet?

Soms betaalt UWV de Ziektewet-uitkering, óók als je eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet. Het gaat dan om werknemers:

 • die ziek zijn door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie;
 • die geboren zijn vóór 8 juli 1954, voormalig werkloos zijn en recht hebben op compensatie volgens de Compensatieregeling;
 • die een langdurige ziekte of handicap hebben (werknemers met een no-riskpolis ). Als je deze werknemers bij UWV ziek meldt, heb je  een bewijs nodig dat de no-riskpolis voor hen geldt.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen eigen risicodrager

Als eigenrisicodrager regel je zelf de kennis die nodig is om de Ziektewet uit te voeren, of je koopt deze in. Jij beoordeelt of (ex-)werknemers voor wie jij het risico draagt bij ziekte recht hebben op een uitkering, hoelang ze recht hebben op een uitkering en hoe hoog die is.

Voor de (ex-)werknemers voor wie jij het risico draagt:

 • bereidt jij beslissingen over de Ziektewet voor.
 • betaal jij de Ziektewet-uitkering.
 • zorg jij voor verzuimbegeleiding en re-integratie naar passende arbeid.
 • houd jij een verzuimadministratie bij, en doet ziek- en betermeldingen bij UWV.

UWV controleert of u deze taken goed uitvoert. Als deze niet goed uitgevoerde worden  kan dit er toe leiden dat UWV de werkzaamheden van jou overneemt. Zij brengen de kosten daarvan bij jouw in rekening. Overigens kun je een deel van de taken ook als dienst bij UWV inkopen.

Uitvoering Ziektewet inkopen bij een andere organisatie

Als eigenrisicodrager Ziektewet kun je de uitvoering van de Ziektewet overdragen aan een andere organisatie, bijvoorbeeld aan een administratiekantoor. Je bent dan wel nog steeds verantwoordelijk voor de uitvoering.

UWV controleert andere uitvoerders

Laat je de taken voor de Ziektewet uitvoeren door een andere organisatie? Dan kan UWV daar controleren. Als wij zien dat die organisatie de taken niet volgens de Ziektewet uitvoert, laten wij dat weten.  Het is jouw taak, als eigenrisicodrager, om de organisatie opdracht te geven haar taken op juiste wijze conform de Ziektewet uit te voeren.

Wij controleren regelmatig bij organisaties die taken voor de Ziektewet uitvoeren voor eigenrisicodragers. Stellen wij vast dat een organisatie de Ziektewet steeds onjuist uitvoert? Dan ontvangen alle eigenrisicodragers die zaken doen met die organisatie, daarvan een rapportage.

Voorwaarden eigen risico dragen Ziektewet

Als je het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet aanvraagt bij de Belastingdienst, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je voldoet aan de arbo-eisen. Als eigenrisicodrager moet jouw ziekteverzuimbeleid op orde zijn. Hierover maakt u afspraken met arbodeskundigen of arbodienst. Deze afspraken op papier stuur je, met de aanvraag voor eigenrisicodragerschap, mee naar de Belastingdienst.
 • Je bent in de 3 jaar voor de beoogde ingangsdatum niet gestopt als eigenrisicodrager voor de Ziektewet.

Kan elk bedrijf eigenrisicodrager worden?

Zowel grote als kleine bedrijven kunnen eigenrisicodrager worden. Een filiaal of vestiging kan echter geen eigenrisicodrager worden. Een onderneming die bestaat uit een hoofdvestiging en nevenvestigingen kan alleen als geheel eigenrisicodrager worden.

Financiële gevolgen van eigen risico dragen

Via de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) krijg je inzicht in de financiële gevolgen van het eigenrisicodragen voor de Ziektewet-flex en de WGA-vast. Je kunt in 2015 nog geen eigenrisicodrager voor de WGA-flex worden.

Met de premiewijzer maakt u een schatting van de hoogte van uw gedifferentieerde premie (Whk) in 2015. Vanaf premiejaar 2015 bestaat de gedifferentieerde premie Whk uit 3 onderdelen:

 • Gedifferentieerde premie WGA-vast;
 • Gedifferentieerde premie WGA-flex;
 • Gedifferentieerde premie ZW-flex.

Aanvragen eigenrisicodrager Ziektewet

Wil  je eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden? Meld je dan aan bij de Belastingdienst. Je kunt 2 keer per jaar starten als eigenrisicodrager: per 1 januari en per 1 juli. Houd er rekening mee dat 13 weken vóór die datum de aanvraag bij de Belastingdienst binnen moet zijn; dus vóór 1 april, of vóór 2 oktober. Ben je een startende werkgever?

Ben je een startende werkgever?

Dan kun je eigenrisicodrager worden op het moment dat jij werkgever wordt. Stuur bij de aanmelding als werkgever het aanvraagformulier Aanvraag of beëindiging Eigenrisicodragerschap voor de ZW en de schriftelijke vastlegging van de afspraken rond verzuimbegeleiding mee.

Meer weten? Neem CONTACT met ons op. Kijk ook eens op de site van het UWV

Bron: website UWV