WGA en zijn van eigen risico drager


Dan draagt u het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers. De betaling van de WGA uitkering en de kosten van de re-integratie komen voor uw rekening. Het gaat dan om zieke werknemers, maar ook om ex-werknemers die een WGA uitkering kregen toen ze bij u in dienst waren. Eigen risico dragen betekent dat u minder aan arbeidsongeschiktheidspremies betaalt. Maar u heeft ook verantwoordelijkheden en verplichtingen.

Wat is eigen risico drager WGA?

Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na 2 jaar ziekte krijgen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. UWV voert de WIA uit, de kosten hiervan komen voor rekening van u als werkgever. U betaalt hiervoor WIA-premie. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, die afhankelijk is van het risico. De hoogte van de WIA-premie vindt u op Actuele bedragen.

De WIA bestaat uit 2 regelingen: de WGA en de IVA

De WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) is voor:

 • werknemers die van 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn;
 • werknemers die volledig (maar niet duurzaam) arbeidsongeschikt zijn.

De IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) is voor:

 • werknemers die duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

Eigen risico dragen kan alleen voor werknemers die onder de WGA vallen, voor de IVA kan dat niet.

Wanneer kiezen voor eigen risico dragen?

Is het risico dat uw werknemer een beroep moet doen op een WIA-uitkering laag? Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. In dat geval betaalt u alleen de basispremie. Als een werknemer recht heeft op een WGA-uitkering, dan betaalt u deze de eerste 10 jaar zelf. Na 10 jaar betaalt UWV de uitkering.

Heeft uw werknemer recht op een IVA-uitkering? Dan betalen wij dit ook.

Risico bij een verzekeraar onderbrengen?

U kunt het risico om 10 jaar de WGA-uitkering aan uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemer te betalen, ook herverzekeren. Diverse particuliere verzekeraars bieden hiervoor mogelijkheden.

Verschillen tussen wel of niet eigen risico dragen voor de WGA

Vraag Geen eigenrisicodrager Wel eigenrisicodrager
Wie draagt de kosten van uitkering? U betaalt de gedifferentieerde WGA-premie aan de Belastingdienst. Hierdoor bent u verzekerd tegen de kosten van de WGA-uitkeringen. U draagt de kosten van de WGA-uitkeringen de eerste 10 jaar van uitkeren zelf. U kunt zich particulier verzekeren voor deze kosten of u betaalt deze kosten zelf.
Hoe lang bent u verantwoordelijk voor de re-integratie? U bent de eerste 2 jaar (104 weken) van arbeidsongeschiktheid verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex-)werknemer. Vanaf de start van de WGA-uitkering neemt UWV deze verantwoordelijkheid over. U bent de eerste 2 jaar (104 weken) van arbeidsongeschiktheid zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex-)werknemer. Vanaf de start van de WGA-uitkering blijft u vervolgens nog 10 jaar verantwoordelijk voor die re-integratie. U draagt dus maximaal 12 jaar de kosten van re-integratie. Daarna neemt UWV die verantwoordelijkheid en kosten van u over.
Wie betaalt de uitkering uit aan uw (ex-)werknemer? UWV betaalt de uitkering uit. Optie 1 (standaard): UVW betaalt de uitkering. U betaalt het bedrag aan UWV.
Optie 2 (op verzoek): u betaalt de uitkering zelf. Bepaalde kosten kunt u bij UWV declareren*).

 

*) Als uw werknemer recht heeft op een loonaanvullingsuitkering komen alleen de kosten tot het bedrag van een (meestal lagere) vervolguitkering voor uw rekening.

Heeft u met UWV afgesproken dat u de uitkering zelf betaalt aan uw (ex-)werknemer? Dan betaalt u ook zelf de loonaanvullingsuitkering aan uw (ex-)werknemer. Vervolgens declareert u bij ons het verschil tussen die uitkering en de vervolguitkering.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

Als eigenrisicodrager voor de WGA heeft u de volgende verantwoordelijkheden en verplichtingen naar uw (ex-)werknemer:

 • betaling van zijn WGA-uitkering;
 • betaling van zijn re-integratie;
 • begeleiding bij zijn re-integratie, bijvoorbeeld door het aanbieden van scholing, sollicitatietrainingen en het controleren van zijn sollicitatie-inspanningen;
 • erop toezien dat hij zijn wettelijke verplichtingen nakomt. U heeft de bevoegdheid om een maatregel op te leggen als hij zich niet aan zijn verplichtingen houdt.
 • Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk blijft voor werknemers met een WGA-uitkering die niet meer bij uw bedrijf werken. En ook als u stopt met het eigenrisicodragerschap blijft u verantwoordelijk voor lopende WGA-uitkeringen en re-integratietrajecten. Dit geldt ook voor werknemers die ziek waren op het moment dat u nog eigenrisicodrager was, maar pas een WGA-uitkering kregen nadat uw eigenrisicodragerschap is gestopt.

Wat mag u van uw (ex-)werknemer verwachten?

Uw (ex-)werknemer mag van u verwachten dat u er alles aan doet om hem weer aan het werk te krijgen. Andersom mag u ook van uw (ex-)werknemer verwachten dat hij er alles aan doet om passend werk te vinden. Als u daar samen niet uitkomt, kunt u altijd hulp vragen aan UWV. Wij beoordelen dan of u en uw werknemer voldoende doen om passend werk te vinden.

Verder moet uw (ex-)werknemer zelf veranderingen in zijn situatie aan ons doorgeven:

 • als zijn gezondheid verandert;
 • als zijn inkomen wijzigt;
 • als hij meer of minder gaat werken;
 • als er veranderingen zijn in het re-integratietraject;
 • als hij gaat verhuizen.
 • Uw (ex-)werknemer is daarnaast verplicht om te reageren op bijvoorbeeld een oproep voor het spreekuur van de arts of arbeidsdeskundige.
 • Als er iets verandert in de uitkering van uw (ex-)werknemer, laten wij u dit weten.

Voorwaarden eigen risico dragen WGA

 • Als eigenrisicodrager voor de WGA moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • U heeft een garantieverklaring van een bank of verzekeraar. Hierin staat dat de bank of verzekeraar u de garantie geeft dat u altijd in staat bent de verplichtingen tegenover uw werknemers na te komen.
 • U bent in de 3 jaar voor de gewenste ingangsdatum niet gestopt als eigenrisicodrager voor de WGA.

Kan elk bedrijf eigenrisicodrager worden?

Zowel grote als kleine bedrijven kunnen eigenrisicodrager worden. Een onderneming die bestaat uit een hoofdvestiging en nevenvestigingen kan alleen als geheel eigenrisicodrager worden. Een filiaal of vestiging van deze onderneming kan dus niet zelfstandig eigenrisicodrager worden.

Professioneel advies

Overweegt u eigenrisicodrager te worden? Neem dan eens contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Aanvragen eigen risico dragen voor WGA

 • Wilt u eigenrisicodrager voor de WGA worden? Meldt u dan bij de Belastingdienst. U kunt 2 keer per jaar starten als eigenrisicodrager: per 1 januari en per 1 juli. Houd er rekening mee dat 13 weken vóór die datum de aanvraag bij de Belastingdienst binnen moet zijn; dus vóór 1 april, of vóór 2 oktober.
 • Stuur met uw aanvraag de garantieverklaring mee. Deze moet ondertekend zijn door uw bank of verzekeraar. Bij de Belastingdienst vindt u een modelgarantieverklaring.
 • Startende werkgever: op elk moment eigenrisicodrager worden
 • Bent u een startende werkgever? Dan kunt u eigenrisicodrager worden op het moment dat u werkgever wordt. Bij uw aanmelding als werkgever stuurt u dan het aanvraagformulier en de garantieverklaring mee.

Houd rekening met het inlooprisico

Houd rekening met het inlooprisico. U heeft met het inlooprisico te maken in de volgende situaties:

 • Op het moment dat u eigenrisicodrager wordt, heeft u zieke werknemers met een WGA-uitkering, of die later een WGA-uitkering krijgen. Die uitkeringen komen 10 jaar voor uw rekening. U kunt met uw verzekeraar afspraken maken over de mogelijkheden voor herverzekeren.
 • U neemt een bedrijf volledig over en er zijn werknemers in dat bedrijf met een WGA-uitkering. Deze werknemers vallen 10 jaar onder uw risico. Het maakt niet uit of het bedrijf wel of geen eigenrisicodrager was.
 • U neemt een bedrijf gedeeltelijk over en het bedrijf is geen eigenrisicodrager. In dit geval deelt u het risico. Dit geldt óók voor de uitkering van werknemers van het overgenomen bedrijf die niet bij u in dienst zijn gekomen. U betaalt voor uw aandeel in de totale loonsom van het bedrijf van vóór de overname.
 • Was het bedrijf wél eigenrisicodrager? Dan houdt het oorspronkelijke bedrijf het risico en neemt u niets over.

Meer informatie? Neem dan CONTACT met ons op

Bron: website UWV


Overige verzekeringen