Managen van ziekteverzuim

Geplaats op: 19 september 2022

managen van ziekteverzuim

Sinds 1 januari 2020 kunnen werkgevers in het mkb-segment de MKB Verzuimontzorgverzekering afsluiten. Deze specifieke verzuimverzekering voor het mkb is het resultaat van een convenant tussen het ministerie van VWS, MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars. In dit convenant zijn de minimumeisen afgesproken waaraan een verzekering moet voldoen om als MKB Verzuimontzorgverzekering te kunnen gelden.

Managen van ziekteverzuim

Met deze verzekering krijgen mkb-bedrijven de benodigde dienstverlening die hoort bij het managen van ziekteverzuim. Denk aan het doorbetalen van het loon, maar ook alle ondersteuning bij de re-integratie. “Nu de verzuimcijfers in Nederland hoog zijn, neemt het belang van deze verzekering voor mkb’ers toe”, stelt Marc van Westerlaak van Adfiz, de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs.

Campagne gelanceerd

Om de MKB Verzuimontzorgverzekering onder de aandacht te brengen, lanceert MKB Nederland jaarlijks in september de campagne Loondoorbetalingbijziekte.nl . Veel werkgevers hebben namelijk tot 1 oktober de mogelijkheid om de overstap te maken voor het nieuwe verzekeringsjaar, omdat het contract met de huidige arbodienst tot die datum kan worden opgezegd.

Hoe het beste op verzuim voorbereiden?

Westerlaak: “In de campagne wordt aandacht gevraagd voor hoe je je als bedrijf het beste op verzuim kan voorbereiden. Naast de MKB Verzuimontzorgverzekering krijgen ook best practices rondom het verzuimtraject de benodigde aandacht.” Adfiz is een van de brancheorganisaties die meewerkt aan deze campagne. Een aantal Adfiz-leden heeft input geleverd aan de nieuwe campagne in de vorm van cases of interviews met klanten die de MKB Verzuimontzorgverzekering hebben afgesloten.

Onder de aandacht brengen

Op de site www.loondoorbetalingbijziekte.nl is informatie over de Verzuimontzorgverzekering te vinden.

Meer weten over verzuim en het managen van verzuim? Neem dan eens contact op met ons kantoor ! Samen kunnen we dan kijken naar het verzuim risico en hoe dit beheersbaar te houden. Wij werken samen met meerdere arbodienstverleners en meerdere verzuimverzekeraars. Samen het risico de baas.

Lees meer

Verbond ziet hardere zakelijke markt als normale reactie

Geplaats op: 23 oktober 2020

premie stijgingen verbond van verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars heeft met Adfiz en de VNAB richtlijnen opgesteld voor prolongaties in de zakelijke markt. Om de verontwaardiging bij klanten over de sterke premieverhogingen weg te nemen, is er ook overleg met riskmanagersvereniging Narim, al is de verharding volgens het Verbond van verzekeraars niet meer dan een normale reactie na 15 ‘zachte’ verzekeringsjaren. Vier vragen over de premiestijgingen.

Makelaars en bedrijven staan op hun achterste benen vanwege de harde opstelling van verzekeraars. Wat zijn nu precies de redenen om forse verhogingen door te voeren?

“Allereerst is het een normaal onderdeel van de marktwerking: vraag en aanbod. In de zachte markt van de afgelopen jaren zijn de resultaten van verzekeraars onder druk komen te staan, door lage premies en oplopende schadelast. In diezelfde periode zijn de beleggingsresultaten ook gekelderd, als gevolg van lage rentes en overvloed aan kapitaal. Een van de gevolgen ervan is dat verzekeraars zich hebben teruggetrokken uit bepaalde marktsegmenten of zich soms zelfs helemaal uit de Nederlandse markt hebben teruggetrokken (al dan niet ingegeven door herverzekeraars), met als gevolg verdere verschraling van de markt. Uiteindelijk concurreren verzekeraars, net als hun klanten, op basis van scherpe premies en voorwaarden.”

En die premies zijn nu dus gewoon wat minder scherp aan het worden?

“Ruim 15 jaar lang was de marktpositie van de bedrijven – de vraagkant – sterk, waardoor premies en voorwaarden onder druk stonden. In de coassurantie is dit veelal ook een internationale markt, waarop Nederlandse verzekeraars een beperkte invloed hebben. Door allerlei ontwikkelingen is de markt gekanteld en hebben de verzekeraars een sterkere marktpositie gekregen. Dat levert een correctie op in prijzen en voorwaarden. Premies zijn gedurende de zachte markt meerdere jaren gedaald. Ook geldt bijvoorbeeld dat na 50% korting op de premie 100% verhoging nodig is om weer op hetzelfde premieniveau te komen, nog afgezien van inflatie.”

“In de regel normaliseert het vanzelf weer, maar wat in 15 jaar is opgebouwd, is niet binnen 1 jaar gecorrigeerd. De wereld verhardt nu eenmaal. In de tussentijd is dat voor de betreffende bedrijven vervelend. In extreme zin het niet meer willen verzekeren van bepaalde bedrijven, sectoren of risico’s meestal mede het gevolg van oplopende risico’s door te weinig aandacht voor veiligheid en preventie; indicatoren voor toekomstige oplopende schadelast die zelfs tegen (zeer) hoge premies niet meer verzekerbaar zijn. Met hogere premies en meer preventie (en vooruitzicht op minder toekomstige schades) wordt de Nederlandse verzekeringsmarkt vanzelf weer aantrekkelijker en normaliseren de marktcondities zich. Het is een internationaal spel van vraag en aanbod.”

Is er ruimte voor overleg met Narim en intermediairpartijen?

“Verzekerbaar maken en houden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van verzekeraar, makelaar en klant. Om nu alvast een stap in de goede richting te doen voor het verbeteren van de verzekerbaarheid en klanttevredenheid op de zakelijke markt, hebben we, verbond van verzekeraars, samen met Adfiz en de VNAB uitgangspunten en begeleidende richtlijnen op hebben gesteld voor het prolongatieproces 2021. Met de nieuwe richtlijn, waardoor er meer tijd en betere informatie is, kunnen deze partijen adequater tot een verzekeringsoplossing komen en een afspraak maken over verlenging. Verder hebben wij regelmatig contact met Narim en zitten we ook vrijdag weer samen met hen aan tafel. In februari 2021 evalueren we de nu lopende prolongatie om voor komend jaar tot verdere verbeteringen te komen.”

“Bovenstaande antwoorden geven aan dat het niet zozeer een harde opstelling is, maar grotendeels een normale reactie en een marktcorrectie. Verzekeraars hebben ook begrip voor de moeilijke situatie waarin delen van het bedrijfsleven door covid-19 verkeren. Daarom worden regelingen getroffen voor bedrijven in liquiditeitsproblemen via het Raamwerk zakelijk, is veel coulance betracht voor nevenactiviteiten en leidt een lagere omzet op delen van de verzekeringsmarkt tot minder te betalen premie. Maar ook verzekeraars bereiden zich voor op verslechterende marktomstandigheden. Daarbij lopen verzekeraars het risico op wanbetaling, terwijl de verzekeringsdekking al die tijd gewoon doorloopt. Verzekeraars zijn ook gevoelig voor slechte economische omstandigheden. Minder bedrijven en minder omzet, betekent ook voor hen minder (premie)omzet, terwijl bedrijven mogelijk ook minder investeren in veiligheid en preventie waardoor de kans op toekomstige schade toeneemt.”

Bron: AM signalen oktober 2020

Lees meer

Verzekerbaarheid onder druk

Geplaats op: 14 augustus 2020

verzekerbaarheid onder druk

Verzekerbaarheid onder druk, Adfiz wil actie

Adfiz, de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs, roept op in een publicatie om “in een hoger tempo dan het geval is” oplossingen te zoeken voor onverzekerbaarheid. “Zeker nu onverzekerbaarheid breed als probleem wordt erkend.”

Adfiz wijst daarbij naar een publicatie van dagblad Trouw over de onverzekerbaarheid van recyclebedrijven. “Maar deze publicatie staat niet op zich. Er worden steeds vaker Kamervragen gesteld over onverzekerbaarheid, media hebben volop aandacht voor de problemen waar diverse sectoren mee kampen en het Verbond van Verzekeraars heeft een themapagina op haar website gelanceerd.”

Faillissement

In het artikel in Trouw wordt uitgebreid ingegaan op de maatschappelijke gevolgen van het faillissement van recyclebedrijven. “Niet zelden is zo’n faillissement het gevolg van een forse brandschade. Op het moment dat het recyclebedrijf niet verzekerd is, blijkt een faillissement in veel gevallen onafwendbaar én draait de maatschappij op voor de schadeposten zoals sanering en milieuschade. Het Verbond meldt in het Trouw-artikel dat enkel OOM Verzekeringen nog nieuwe polissen afsluit voor deze sector. “Dit sluit nauw aan bij de signalen die wij van adviseurs krijgen”, aldus Adfiz. “Dat het aantal afvalbranden te hoog is en dat er in een hoger tempo werk gemaakt moet worden van preventie is voor ons geen punt van discussie. Echter: dat verzekeraars recyclebedrijven en adviseurs in deze transitiefase laten bungelen, is niet aanvaardbaar. Als Adfiz blijven we hierover in gesprek met het Verbond en individuele verzekeraars.”

Kamervragen over verzekerbaarheid agrarische sector

Naar aanleiding van een publicatie in De Groene Amsterdammer zijn Kamervragen gesteld over de verzekerbaarheid van de pluimvee- en varkenshouderijen. In deze publicatie noemde Adfiz  deze sectoren praktisch onverzekerbaar. In antwoord op vragen van SP-Kamerlid Futselaar geeft minister Schouten aan dat het afsluiten van een brandverzekering niet wettelijk verplicht is en dat verzekeraars steeds strengere veiligheidseisen stellen. De Minister juicht deze aanpak toe omdat zo risicogebaseerd de brandveiligheid wordt versterkt.

Premiestijgingen in zakelijke markt lopen op tot 37%

Slechts één of zelfs geen verzekeraar

“Uiteraard zijn wij ook een groot voorstander van de toename van brandveiligheid”, stelt Adfiz. “Tegelijkertijd gaat minister Schouten veel te makkelijk voorbij aan het gebrekkige verzekeringsaanbod voor de agrarische sector. In veel gevallen is er slechts één of zelfs geen verzekeraar die het risico überhaupt wil overwegen. Adviseurs en hun klanten zijn daarbij volledig zijn overgeleverd aan de eisen van die ene verzekeraar. Er is een breder marktaanbod nodig en meer maatwerk voor agrariërs die wel willen investeren in preventie, maar onmogelijk nu al aan de gestelde eisen kunnen voldoen.”

Verbond lanceert portaal over verzekerbaarheid

Nadat het Verbond verzekerbaarheid eerder al als speerpunt voor de komende jaren benoemde, heeft het Verbond nu een themapagina over dit onderwerp gelanceerd. Hier is een overzicht terug te vinden van volgens het Verbond lastig verzekerbare risico’s en de stappen die men zet. Adfiz reageert daarop: “Hoewel er nog een aantal sectoren ontbreken in het overzicht zijn wij blij met deze eerste stap. Veel van de ondernomen stappen herkennen wij en aan de genoemde dialoogsessies hebben wij namens de adviseurssector deelgenomen. Tegelijkertijd ervaren klanten in de getroffen sectoren hier vandaag of morgen niet het verschil. Het wordt daarom ook tijd dat de op zichzelf nuttige verkenning van de oorzaken van onverzekerbaarheid worden opgevolgd door een concreet plan. Om ervoor te zorgen dat praktisch onverzekerbare sectoren zich kunnen verzekeren tegen fatsoenlijke premies en voorwaarden en daarbij keuze hebben uit een gezond marktaanbod.”

Bron: website AM web 12aug 2020

 

Lees meer