Verbond ziet hardere zakelijke markt als normale reactie

Geplaats op: 23 oktober 2020

premie stijgingen verbond van verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars heeft met Adfiz en de VNAB richtlijnen opgesteld voor prolongaties in de zakelijke markt. Om de verontwaardiging bij klanten over de sterke premieverhogingen weg te nemen, is er ook overleg met riskmanagersvereniging Narim, al is de verharding volgens het Verbond van verzekeraars niet meer dan een normale reactie na 15 ‘zachte’ verzekeringsjaren. Vier vragen over de premiestijgingen.

Makelaars en bedrijven staan op hun achterste benen vanwege de harde opstelling van verzekeraars. Wat zijn nu precies de redenen om forse verhogingen door te voeren?

“Allereerst is het een normaal onderdeel van de marktwerking: vraag en aanbod. In de zachte markt van de afgelopen jaren zijn de resultaten van verzekeraars onder druk komen te staan, door lage premies en oplopende schadelast. In diezelfde periode zijn de beleggingsresultaten ook gekelderd, als gevolg van lage rentes en overvloed aan kapitaal. Een van de gevolgen ervan is dat verzekeraars zich hebben teruggetrokken uit bepaalde marktsegmenten of zich soms zelfs helemaal uit de Nederlandse markt hebben teruggetrokken (al dan niet ingegeven door herverzekeraars), met als gevolg verdere verschraling van de markt. Uiteindelijk concurreren verzekeraars, net als hun klanten, op basis van scherpe premies en voorwaarden.”

En die premies zijn nu dus gewoon wat minder scherp aan het worden?

“Ruim 15 jaar lang was de marktpositie van de bedrijven – de vraagkant – sterk, waardoor premies en voorwaarden onder druk stonden. In de coassurantie is dit veelal ook een internationale markt, waarop Nederlandse verzekeraars een beperkte invloed hebben. Door allerlei ontwikkelingen is de markt gekanteld en hebben de verzekeraars een sterkere marktpositie gekregen. Dat levert een correctie op in prijzen en voorwaarden. Premies zijn gedurende de zachte markt meerdere jaren gedaald. Ook geldt bijvoorbeeld dat na 50% korting op de premie 100% verhoging nodig is om weer op hetzelfde premieniveau te komen, nog afgezien van inflatie.”

“In de regel normaliseert het vanzelf weer, maar wat in 15 jaar is opgebouwd, is niet binnen 1 jaar gecorrigeerd. De wereld verhardt nu eenmaal. In de tussentijd is dat voor de betreffende bedrijven vervelend. In extreme zin het niet meer willen verzekeren van bepaalde bedrijven, sectoren of risico’s meestal mede het gevolg van oplopende risico’s door te weinig aandacht voor veiligheid en preventie; indicatoren voor toekomstige oplopende schadelast die zelfs tegen (zeer) hoge premies niet meer verzekerbaar zijn. Met hogere premies en meer preventie (en vooruitzicht op minder toekomstige schades) wordt de Nederlandse verzekeringsmarkt vanzelf weer aantrekkelijker en normaliseren de marktcondities zich. Het is een internationaal spel van vraag en aanbod.”

Is er ruimte voor overleg met Narim en intermediairpartijen?

“Verzekerbaar maken en houden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van verzekeraar, makelaar en klant. Om nu alvast een stap in de goede richting te doen voor het verbeteren van de verzekerbaarheid en klanttevredenheid op de zakelijke markt, hebben we, verbond van verzekeraars, samen met Adfiz en de VNAB uitgangspunten en begeleidende richtlijnen op hebben gesteld voor het prolongatieproces 2021. Met de nieuwe richtlijn, waardoor er meer tijd en betere informatie is, kunnen deze partijen adequater tot een verzekeringsoplossing komen en een afspraak maken over verlenging. Verder hebben wij regelmatig contact met Narim en zitten we ook vrijdag weer samen met hen aan tafel. In februari 2021 evalueren we de nu lopende prolongatie om voor komend jaar tot verdere verbeteringen te komen.”

“Bovenstaande antwoorden geven aan dat het niet zozeer een harde opstelling is, maar grotendeels een normale reactie en een marktcorrectie. Verzekeraars hebben ook begrip voor de moeilijke situatie waarin delen van het bedrijfsleven door covid-19 verkeren. Daarom worden regelingen getroffen voor bedrijven in liquiditeitsproblemen via het Raamwerk zakelijk, is veel coulance betracht voor nevenactiviteiten en leidt een lagere omzet op delen van de verzekeringsmarkt tot minder te betalen premie. Maar ook verzekeraars bereiden zich voor op verslechterende marktomstandigheden. Daarbij lopen verzekeraars het risico op wanbetaling, terwijl de verzekeringsdekking al die tijd gewoon doorloopt. Verzekeraars zijn ook gevoelig voor slechte economische omstandigheden. Minder bedrijven en minder omzet, betekent ook voor hen minder (premie)omzet, terwijl bedrijven mogelijk ook minder investeren in veiligheid en preventie waardoor de kans op toekomstige schade toeneemt.”

Bron: AM signalen oktober 2020

Lees meer

Verzekeraars geven mkb meer inzicht in opbouw verzuimpremie

Geplaats op: 23 september 2016

Inzicht in premieopbouw verzuimverzekering

Het Verbond van Verzekeraars heeft een convenant gesloten met minister Asscher van Sociale Zaken. Daarmee moet worden voorkomen dat mkb-bedrijven als gevolg van onduidelijke informatie onverwacht te maken krijgen met premiestijgingen bij een ziektegeval.

Afgesproken is dat werkgevers in de offerte duidelijke informatie krijgen over de manier waarop de premie wordt berekend en de factoren die daarop van invloed zijn. Volgens Verbondsdirecteur Richard Weurding krijgen werkgevers daardoor een beter inzicht en reëler verwachtingspatroon van de dienstverlening en de verzuimproducten. De afspraken uit het convenant worden verwerkt in bindende zelfregulering die per 1 januari gaat gelden voor de leden van het Verbond.

Beperkte expertise

Een van de redenen om het convenant op te stellen is dat kleine werkgevers weinig te maken krijgen met langdurig zieke werknemers. “Dit betekent ook dat zij beperkte expertise opdoen in het begeleiden van een langdurig zieke werknemer. Voor het overgrote deel sluiten werkgevers daarom brede ‘ontzorgende’ polissen waarbij ook dienstverlening en advies is inbegrepen.” Omdat de verzuimpremie soms grotendeels gebaseerd is op het eigen schadeverleden, daalt de premie als er langere tijd geen uitkeringen worden gedaan. “Maar de schaduwzijde is dat langdurige uitval van een werknemer in een klein bedrijf vervolgens kan zorgen voor een onverwacht grote premiestijging. Een verzekering waarbij de premie gebaseerd is op een combinatie van factoren, waaronder bijvoorbeeld sectorale gegevens, heeft gemiddeld genomen een stabieler premieverloop.” Ook de verzekeringskaarten die het Verbond begin dit jaar introduceerde, moeten helpen bij het vergroten van het inzicht.

Bron: www.verzekeringsnieuws.nl

Lees meer

Geplaats op: 24 juni 2016

Uitzonderlijk grote hagel zorgt voor miljoenenschade in Noord-Brabant

Lees meer