De Vereende sleutelt aan autotarieven

Geplaats op: 11 juni 2020

de vereende

De Vereende hanteert met ingang van 1 augustus een nieuw tariefmodel voor WA-autoverzekeringen. Het gaat om de dekking voor personenauto’s en voor particulier gebruik van bestelauto’s. Doelstelling is vooral om de solidariteit tussen verzekerden meer tot uitdrukking te brengen in de premie.

Aanleiding voor de herziening is een uitgebreide analyse van de beschikbare data van de acceptatie- en schadegegevens, aldus de verzekeraar voor bijzondere risico’s. “Regio, gebruik van de auto, gewicht en vermogen van de auto en schadeverleden zijn daarbij cruciale factoren.” De achtergrond is dat klanten alleen bij de Vereende uitkomen als er elders in de markt geen dekking te vinden is. Bert Sonneveld, manager Marketing & Acceptatie: “Wij vinden het als vangnetverzekeraar dan ook passend binnen de maatschappelijke rol om bij het ontwikkelen van het tariefmodel, de solidariteit een belangrijke rol te laten spelen. Binnen die gedachte is weging van de premiebepalende factoren opnieuw bezien.”

Eigen schuld weegt zwaarder

De solidariteit komt onder meer tot uitdrukking in het zwaarder in de premie laten meewegen van een hoge mate van ‘eigen schuld’. “Een voorbeeld daarvan is dat de opslagen voor rijontzeggingen en fraudemeldingen zijn verhoogd.” Anderzijds geldt vanaf 1 augustus dat factoren waar een klant geen grip op heeft, veel minder sterk meewegen in het bepalen van de premie. Dat geldt bijvoorbeeld voor de leeftijd van de bestuurder. Een andere verandering is dat negatieve schadevrije jaren volgens de Vereende “zuiverder” worden toegekend. “Hiermee sluiten wij aan op marktstandaard voor het toekennen van schadevrije jaren. Deze toekenning is cruciaal om een goede terugkeer naar de reguliere verzekeringsmarkt mogelijk te maken, iets waar de Vereende zich actief voor inzet.”

Maximaal 7,5% meer premie

De consequenties voor de individuele premies zijn verschillend. “Doorrekening van het tarief op de bestaande portefeuille laat zien dat er premieverlagingen voorkomen, maar ook premieverhogingen.” Wie door de ‘eerlijker’ premiestelling meer moet gaan betalen, krijgt niet meteen de hoofdprijs voorgeschoteld. “De verhogingen voor bestaande klanten zijn afgetopt op maximaal 7,5%.” De Vereende laat weten dat de afgenomen mobiliteit vanwege de coronacrisis kan leiden tot een lagere schadelast, die ook zijn effect zal hebben op de tarieven. “De huidige situatie staat echter de structurele vernieuwing van het autotarief niet in de weg.”

Bron: Am signalen | Rob van Laar 11 juni 2020

Lees meer

Brandschade | schade ook gedekt bij verhuur?

Geplaats op: 17 januari 2020

Feit of fabel: brandschade | schade alleen gedekt als verzekeraar weet van verhuur

Het komt vaak voor, particuliere woonhuiseigenaren die hun huis verhuren. Bijvoorbeeld via een boekingssite of een bemiddelingsbureau. Maar wat als u niet aan uw verzekeraar heeft doorgegeven dat er sprake is van verhuur en er ontstaat brandschade of schade? De Vereende geeft antwoord.

Zakelijke  verhuur niet verzekerd

Veel verzekeraars hanteren de maatstaf dat ‘zakelijke verhuur’ niet is meeverzekerd op de woonhuis- en inboedelverzekering. De definitie van deze term verschilt per verzekeraar. Er zijn ook verzekeraars die de mogelijkheid bieden om (tijdelijke) verhuur (bijvoorbeeld aan toeristen) wel mee te verzekeren.

In de stelling gaat het over de situatie waarbij er verhuurd wordt zonder dat dit aan de verzekeraar is doorgegeven. Het ligt voor de hand om te denken dat de schade die in deze situatie wordt veroorzaakt door de huurders, standaard niet is verzekerd. Maar in de praktijk ligt dat genuanceerder.

Risicowijziging / risicoverzwaring

Het is belangrijk om te weten of het verhuren van het woonhuis heeft geleid tot ‘risicoverzwaring’. En de verzekerde heeft vaak op basis van de polisvoorwaarden de plicht om wijzigingen in het risico te melden bij de verzekeraar. De verzekeraar heeft dan de gelegenheid om het risico opnieuw te beoordelen en de premie en voorwaarden te herzien.

Wanneer de verzekerde het verzuimt om de risicowijziging te melden, kan dit gevolgen hebben bij brandschade / schade. Als de verzekeraar bij schade wordt geconfronteerd met een zwaarder risico dan op de polis is verzekerd, dan kan zij de schade afwijzen. Maar dat kan alleen als de verzekeraar kan aantonen dat zij het zwaardere risico niet zou hebben verzekerd als zij hiervan op de hoogte zou zijn geweest. In de praktijk zal dit niet altijd even eenvoudig zijn.

Particuliere bewoning

Wanneer een woning verhuurd aan een particulier gezin, zal het lastig zijn voor een verzekeraar om een schade af te wijzen die door een dergelijke huurder wordt veroorzaakt. Veel verzekeraars vermelden op de polis van de woonhuisverzekering als verzekerd object ‘woonhuis’ of ‘gebouw dienende tot particuliere bewoning’.

Om een schade te kunnen afwijzen, zal de verzekeraar moeten beargumenteren dat er sprake is van risicoverzwaring, en daarbij zal men aan moeten tonen dat dit niet verzekerd zou zijn als men van het verzwaarde risico op de hoogte was. In het geval van verhuur aan een particulier gezin zal dit een lastige opgave zijn voor de verzekeraar. Het risico voldoet in deze situatie immers nog steeds gewoon aan de omschrijving op de polis.

AirBNB

Verschillende verzekeraars bieden tegenwoordig dekking als de woning tijdelijk verhuurd wordt, bijvoorbeeld via een boekingssite of via AirBNB. Tijdens de periode dat de woning verhuurd wordt, gelden er soms andere voorwaarden. In de polisvoorwaarden staat dan vermeld onder welke voorwaarden er dekking is. Bijvoorbeeld dat er een huurovereenkomst moet zijn en dat de woning maximaal een bepaalde periode per jaar verhuurd mag worden. De verzekerde moet dan aantonen dat die periode niet is overschreden. Bij sommige verzekeraars hoeft dit soort tijdelijke verhuur niet aangemeld te worden bij de verzekeraar, als er maar wordt voldaan aan de bepalingen in de voorwaarden.

Kamerverhuur

Een ander verhaal wordt het wanneer (de losse kamers van) het woonhuis wordt verhuurd aan meerdere studenten of seizoenarbeiders. Bij kamerverhuur is er wel degelijk sprake van risicoverzwaring. Veel verzekeraars willen kamerverhuur niet verzekeren. Als een verzekerde verzuimt om dit soort verhuur door te geven dan zal de verzekeraar een brandschade vaak wel met succes kunnen afwijzen.

Conclusie

De stelling ‘Als u de verhuur van uw woonhuis niet doorgeeft aan uw verzekeraar, dan is brandschade veroorzaakt door de huurders niet gedekt’ is te kort door de bocht, en kan daarmee tot de categorie ‘fabel’ gerekend worden. In veel gevallen kan een schade bij verhuur toch nog gedekt zijn, ook wanneer de verzekeraar niet van de verhuur op de hoogte was.

Maar dat betekent niet dat u het verhuren van een woonhuis niet hoeft door te geven aan de verzekeraar. Geen enkele verzekeraar wil bij schade geconfronteerd worden met een onverwachte situatie. Door dit niet door te geven, loopt de verzekeringnemer een risico dat er discussie met de verzekeraar ontstaat, en dat een schade mogelijk niet of slechts gedeeltelijk wordt uitbetaald. Het is dan ook te allen tijde raadzaam om elke wijziging van het risico altijd door te geven aan de verzekeraar.

Verzekeraar de Vereende

 

Lees meer

vereende zet vol in op preventie taxi en bezorgbrommers

Geplaats op: 14 november 2019

Vereende zet vol in op preventie; huidige campagnes leiden niet tot minder schade

De Vereende gaat vol inzetten op preventie. Aanleiding hiervoor is de toenemende schadelast van bezorgbrommers, taxi’s en overige bijzondere voertuigen. Met preventie wil de verzekeraar het tij keren. “De meeste schades zijn immers het gevolg van gedrag. Met preventiecampagnes hopen wij mensen bewuster maken van verkeersveiligheid en hun gedrag”, aldus De Vereende.

Vereende voert campagne met VVN

Begin dit jaar is al een campagne opgezet in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland om de verkeersveiligheid van maaltijdbezorgers te verbeteren. Die leidde landelijke tot maatschappelijke discussie over de verkeersveiligheid van de maaltijdbezorgers.

Financiële prikkel voor bezorgrestaurants

Deze campagne bestaat verder uit voorlichting en een financiële prikkel voor bezorgrestaurants om hun bezorgers een training te laten volgen. Voor taxi’s is voor een andere aanpak gekozen: via artikelen in diverse media is gepoogd het bewustzijn over de verkeersveiligheid te vergroten. Ook participeert de verzekeraar actief in gesprekken met betrokken partijen.

De preventiecampagnes hebben nog niet geleid tot een daling van de schadelast. Maar de Vereende gelooft wel in dit middel om op de langere termijn de schadelast te verminderen. “In de komende jaren willen we meer preventiecampagnes opzetten in samenwerking met diverse organisaties”, zegt Bert Sonneveld, manager Acceptatie en Marketing van de Vereende.  “Samen willen we op deze manier de trend van stijgende schadelasten keren en toekomstige premieverhogingen voorkomen.”

Reguliere verzekeraars moeten weer willen verzekeren

Hij hoopt dat de campagnes als resultaat hebben dat de schadelast dusdanig daalt, dat reguliere verzekeraars weer overgaan tot het (opnieuw) verzekeren van voertuigen die nu alleen nog bij de vangnetverzekeraar ondergebracht kunnen worden.

Vereende verhoogt premies: vorige campagnes hadden onvoldoende resultaat

De Vereende voert overigens opnieuw premieverhogingen door, omdat de campagnes van afgelopen jaar nog niet tot voldoende resultaat hebben geleid. “Het zou mooi zijn wanneer dit de laatste premieverhoging is die we moeten doorvoeren.”

Bron: AM web.nl 

Lees meer

Bezorgscooters rijden zes keer zoveel schade als privé-scooters

Geplaats op: 11 januari 2019

Het wordt een steeds gewoner beeld in het verkeer: scheurende brom- en snorfietsen van bedrijven die maaltijden bezorgen. Het zorgt voor verkeersonveilige situaties, ergernis onder het overige verkeer en geluidsoverlast. Brom- en snorfietsers lopen een relatief groot risico om slachtoffer te worden van een ongeval.

Weliswaar is er een trend naar minder doden waar te nemen, maar het risico om in het verkeer om te komen was voor brom- en snorfietsers tussen 2010 en 2014 30 keer zo groot als voor automobilisten. Het risico van brom- en snorfietsers om ernstig gewond te raken is vele malen hoger dan elk ander vervoermiddel. Dat zegt Veilig Verkeer Nederland (VVN) in een persbericht.

Schadebedrag 75% hoger

VVN’s partner is het Waarborgfonds en de Vereende, onder andere de verzekeraar voor bijzondere risico’s. Reguliere verzekeraars zijn terughoudend in het verzekeren van bezorgbrommers en daarom verzekert de Vereende relatief veel van deze brommers. Uit cijfers van de Vereende over 2017 en 2018 blijkt dat bezorgbrommers bijna 6 keer vaker schade rijden dan een privé brommer. En niet alleen de frequentie is hoger, het gemiddelde schadebedrag is ook 75% hoger. Dat laatste komt door relatief meer letselzaken.

“De cijfers zijn duidelijk! Dit zorgt niet alleen voor een hogere premie op de bezorgbrommers. Het geeft ook aan dat er veel onveilige situaties zijn waarbij bezorgbrommers betrokken zijn. Onveilig voor de bezorgkoerier zelf en voor andere weggebruikers”; aldus VVN-directeur Alphons Knuppel.

Gedragsfactoren meest voorkomend

Analyses van bromfietsongevallen tonen aan dat gedragsfactoren de meest voorkomende ongevalsfactoren zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om afleiding of gebrek aan aandacht, te hoge snelheid voor de omstandigheden, een smalle focus en het niet verlenen van voorrang. Het feit dat brom- en snorfietsen evenwichtsvoertuigen zijn die de berijder geen bescherming bieden bij een ongeval draagt ook bij aan het hoge ongevalsrisico van brom- en snorfietsers.

Alphons Knuppel; “Verschillende gemeenten en horecaondernemingen in het land zijn projecten gestart om de overlast en de onveiligheid van bezorgscooters in te dammen door bezorgers onder meer een ‘verplichte’ cursus aan te bieden om hen te stimuleren hun eigen rijgedrag onder de loep te nemen.”

Gouden gedragsregels voor bezorgkoeriers

VVN ontwikkelde samen met partner de Vereende vijf gouden regels voor bezorgkoeriers, liet dat door een rapgroep uit Amsterdam omzetten in straattaal en nodigde de bekende Nederlandse YouTuber Kalvijn uit om daar een vlog over te maken als start voor een gezamenlijke campagne. “Mooi wanneer horecaondernemingen die werken met maaltijdbezorgers deze gedragsregels onderdeel maken van hun bedrijfspolicy”; aldus Alphons Knuppel. “Ik gass ’m rustig en hou me aan de stiffe regels’’; is één van die regels die niet meer betekent dan gewoon; “ Ik rij rustig en houd me aan de verkeersregels.”

Bert Sonneveld, onder andere verantwoordelijk voor het acceptatiebeleid van de Vereende, geeft daarover aan: “Deze gedragsregels voldoen volledig aan de doelstelling van de samenwerking met VVN. We werken aan gedragsverandering om enerzijds verkeersveiligheid te bevorderen en anderzijds om de schadelast naar beneden te brengen. Dat is het mooie van onze samenwerking.”

Betere registratie is hard nodig

In 2017 vielen 46 verkeersdoden onder brom- en snorfietsers (inclusief de brommobiel); dat is 7% van het totaal aantal verkeersdoden in Nederland in 2017. Het aantal verkeersdoden onder brom- en snorfietsers is in de afgelopen tien jaar licht gedaald. Niet bekend is hoeveel ernstige verkeersgewonden er jaarlijks onder brom- en snorfietsers zijn gevallen. Dit aantal is door de beperkte registratie sinds 2009, toen het er zo’n 2.800 waren, niet meer betrouwbaar vast te stellen.

Maatregelen voor meer verkeersveiligheid

In de afgelopen jaren zijn er diverse maatregelen genomen om de veiligheid van brom- en snorfietsers te vergroten (bromfiets op de rijbaan, opvoerbestendigheid, kentekenplicht, bromfietsrijbewijs, bromfietspraktijkexamen). Van twee maatregelen is de effectiviteit onderzocht. Het verplaatsen van de bromfiets naar de rijbaan blijkt een gunstig effect te hebben gehad op het aantal bromfietsongevallen.

Van de invoering van het bromfietspraktijkexamen kon geen duidelijk effect op het risico van brom- en snorfietsrijders worden vastgesteld. Wel bleek dat het bromfietsbezit onder jongeren, en daarmee het aantal ongevallen, sterk is afgenomen na de invoering van de maatregel.

Oplossingsrichtingen bezorgscooters

“Er zijn naast ‘verplichte’ cursussen ter verbetering van het rijgedrag verschillende oplossingsrichtingen te bedenken om de verkeersveiligheid te verhogen en de overlast te verminderen. Door de snelheid van de bezorgscooter te begrenzen of door de inzet van meer bezorgfietsen. Verder kun je bezorgers in plaats van per bezorging ook per uur betalen.”; aldus Alphons Knuppel.

Steeds meer maaltijdbedrijven stappen over van de traditionele bezorgscooters op benzine naar elektrische bezorgscooters. Alphons Knuppel: “Dat is een mooi moment om het rijgedrag van de bezorgers verbeteren. Niet in de laatste plaats omdat andere verkeersdeelnemer de elektrische scooter niet horen aankomen. Uit proeven is gebleken dat de accu’s van de bezorgscooters veel langer meegaan als de bezorgers een zuinig rijgedrag vertonen. Dat is tegelijkertijd ook goed voor de verkeersveiligheid”.

De vijf gouden gedragsregels voor koeriers

In Straattaal

1.      Ik gass ‘m rustig en hou me aan de stiffe regels

2.      Ik ga niet te ham

3.      Ik timer rustig bij ieder rood licht of zebrapad

4.      Ik leb of ijk niet naar me phonna tijdens het het rijden

5.      Ik draag een helm en doe ‘m stav

In ABN

1.       Ik rij rustig en houd me aan de verkeersregels

2.       Ik houd me aan de maximum snelheid

3.       Ik stop voor een rood licht en een zebrapad

4.       Ik kijk niet op mijn telefoon en bel niet tijdens het rijden.

5.       Ik draag een helm en doe hem vast

Geraadpleegde bron: https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/brom-en-snorfietsers

Dit is een partnerbijdrage van de Vereende. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van de Vereende.

Lees meer

De Vereende: wij verzekeren bezorgbrommers

Geplaats op: 19 mei 2017

Het verzekeren van bezorg-brommers

Bent u ondernemer en maakt u gebruik van bezorgbrommers om maaltijden of pakketten te bezorgen? U heeft de afgelopen periode ongetwijfeld gemerkt dat het lastig is om een verzekering voor uw brommers af te sluiten. De Vereende biedt u – anders dan de meeste verzekeraars – wel de mogelijkheid om de brommers en snorfietsen te verzekeren die hiervoor gebruikt worden.

Aanvraagformulier

Op het aanvraagformulier geeft u bij gebruik ‘zakelijk’ en ‘koerier’ aan. Let op! De Vereende is een verzekeringsmaatschappij die uitsluitend samenwerkt met assurantieadviseurs. Dit betekent dat u de bromfietsverzekering niet direct bij ons kunt aanvragen.  Candor heeft een agentschap. Neem gerust contact op met hen voor de premie en/of voorwaarden.

Premie

Veel van de verzekeringen die u bij de Vereende kunt afsluiten, zijn maatwerk verzekeringen. Daarom hebben wij geen premies op de website staan. Wilt u weten wat de bromfietsverzekering voor uw bedrijf kost? Neemt u dan contact op met Candor. Ook voor overige risico’s die u niet direct bij reguliere verzekeraars kunt verzekeren, kunt u contact opnemen met Candor. Vaak lukt het ons om voor de bijzondere risico’s een passende verzekeringsoplossing te vinden.

Wie is de Vereende?

Een verzekeraar die is gespecialiseerd in het verzekeren van bijzondere zaken.  Zij hebben de kennis en kunde om verzekeringsoplossingen op maat te bieden. Daarin zijn we uniek. Daag ons maar uit! Wij maken het graag mogelijk. Vroeger had deze verzekeraar een andere naam namelijk Rialto verzekeringen.

Bron: website De Vereende

 

Lees meer