mobiele telefoon achter het stuur

Geplaats op: 5 april 2022

mobiel bellen en verkeer

Mobiele telefoon steed vaker gebruikt in verkeer

De mobiele telefoon wordt steeds vaker in het verkeer gebruikt. Waar in 2017 66% van de Nederlanders aangaf dit weleens te doen, is dit inmiddels opgelopen tot 71,5%. Dit komt naar voren uit de Mobiliteitsbarometer van verzekeraar Interpolis, uitgevoerd door SWOV.

Gekeken naar automobilisten maakt 70% gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur. Opvallend is dat het aantal personen dat foto’s maakt, iets opzoekt of zelfs een game speelt achter het stuur is toegenomen ten opzichte van de eerste meting vier jaar geleden. De verzekeraar vreest dat als er nu geen actie ondernomen wordt, jongere generaties het heel normaal vinden om de telefoon in het verkeer te gebruiken en het aantal verkeersongevallen alleen maar toeneemt.

Vooral zorgen over jongeren

Opvallend is dat 85% van de jongeren de mobiele telefoon in het verkeer gebruikt. Patty Jansen, gedragswetenschapper bij Interpolis: “We zien dat 88% van de jongeren de mobiele telefoon uit gewoonte gebruikt. Het is automatisch gedrag geworden. In deze leeftijdsgroep is daarbij de sociale norm een belangrijke voorspeller voor dit gedrag. Als jongeren denken dat hun sociale omgeving positief staat tegenover mobiel gebruik in het verkeer en als jongeren denken dat anderen de mobiele telefoon vaak gebruiken in het verkeer, doen zij dit zelf ook vaker.”

Meer verkeersongevallen

Interpolis zet zich al jaren in voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. De verzekeraar zoekt continu naar slimme manieren om afleiding in het verkeer bij risicogroepen zoals jongeren, autobestuurders en senioren te verminderen. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek zet Jansen zich in om bewustwording en veilig verkeersgedrag te stimuleren. Ze waarschuwt voor de gevaren van het toenemende gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer: “We moeten het telefoongebruik in het verkeer niet normaal gaan vinden. Trekken we de lijn van de afgelopen jaren door, dan betekent dit dat mensen steeds vaker hun mobiele telefoon in het verkeer gaan gebruiken. Dat zorgt dan mogelijk voor nog meer verkeersongevallen. Om dit te veranderen, ligt er een taak bij ons als verzekeraar om bewustwording te creëren en te zoeken naar slimme oplossingen om afleiding in het verkeer tegen te gaan en de verkeersveiligheid te verhogen. Zowel onder jongeren als volwassenen. Deze taak ligt daarom ook bij scholen, werkgevers, maatschappelijke organisaties en ouders. We weten bijvoorbeeld dat hoe vaker ouders hun mobiele telefoon gebruiken in het verkeer, hoe vaker hun kinderen dit ook doen. Het is aan ons samen om het niet normaal te laten zijn dat we onze telefoon gebruiken als we deelnemen aan het verkeer.”

Bron: website : Infinance.nl

 

Lees meer

Verbond ziet hardere zakelijke markt als normale reactie

Geplaats op: 23 oktober 2020

premie stijgingen verbond van verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars heeft met Adfiz en de VNAB richtlijnen opgesteld voor prolongaties in de zakelijke markt. Om de verontwaardiging bij klanten over de sterke premieverhogingen weg te nemen, is er ook overleg met riskmanagersvereniging Narim, al is de verharding volgens het Verbond van verzekeraars niet meer dan een normale reactie na 15 ‘zachte’ verzekeringsjaren. Vier vragen over de premiestijgingen.

Makelaars en bedrijven staan op hun achterste benen vanwege de harde opstelling van verzekeraars. Wat zijn nu precies de redenen om forse verhogingen door te voeren?

“Allereerst is het een normaal onderdeel van de marktwerking: vraag en aanbod. In de zachte markt van de afgelopen jaren zijn de resultaten van verzekeraars onder druk komen te staan, door lage premies en oplopende schadelast. In diezelfde periode zijn de beleggingsresultaten ook gekelderd, als gevolg van lage rentes en overvloed aan kapitaal. Een van de gevolgen ervan is dat verzekeraars zich hebben teruggetrokken uit bepaalde marktsegmenten of zich soms zelfs helemaal uit de Nederlandse markt hebben teruggetrokken (al dan niet ingegeven door herverzekeraars), met als gevolg verdere verschraling van de markt. Uiteindelijk concurreren verzekeraars, net als hun klanten, op basis van scherpe premies en voorwaarden.”

En die premies zijn nu dus gewoon wat minder scherp aan het worden?

“Ruim 15 jaar lang was de marktpositie van de bedrijven – de vraagkant – sterk, waardoor premies en voorwaarden onder druk stonden. In de coassurantie is dit veelal ook een internationale markt, waarop Nederlandse verzekeraars een beperkte invloed hebben. Door allerlei ontwikkelingen is de markt gekanteld en hebben de verzekeraars een sterkere marktpositie gekregen. Dat levert een correctie op in prijzen en voorwaarden. Premies zijn gedurende de zachte markt meerdere jaren gedaald. Ook geldt bijvoorbeeld dat na 50% korting op de premie 100% verhoging nodig is om weer op hetzelfde premieniveau te komen, nog afgezien van inflatie.”

“In de regel normaliseert het vanzelf weer, maar wat in 15 jaar is opgebouwd, is niet binnen 1 jaar gecorrigeerd. De wereld verhardt nu eenmaal. In de tussentijd is dat voor de betreffende bedrijven vervelend. In extreme zin het niet meer willen verzekeren van bepaalde bedrijven, sectoren of risico’s meestal mede het gevolg van oplopende risico’s door te weinig aandacht voor veiligheid en preventie; indicatoren voor toekomstige oplopende schadelast die zelfs tegen (zeer) hoge premies niet meer verzekerbaar zijn. Met hogere premies en meer preventie (en vooruitzicht op minder toekomstige schades) wordt de Nederlandse verzekeringsmarkt vanzelf weer aantrekkelijker en normaliseren de marktcondities zich. Het is een internationaal spel van vraag en aanbod.”

Is er ruimte voor overleg met Narim en intermediairpartijen?

“Verzekerbaar maken en houden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van verzekeraar, makelaar en klant. Om nu alvast een stap in de goede richting te doen voor het verbeteren van de verzekerbaarheid en klanttevredenheid op de zakelijke markt, hebben we, verbond van verzekeraars, samen met Adfiz en de VNAB uitgangspunten en begeleidende richtlijnen op hebben gesteld voor het prolongatieproces 2021. Met de nieuwe richtlijn, waardoor er meer tijd en betere informatie is, kunnen deze partijen adequater tot een verzekeringsoplossing komen en een afspraak maken over verlenging. Verder hebben wij regelmatig contact met Narim en zitten we ook vrijdag weer samen met hen aan tafel. In februari 2021 evalueren we de nu lopende prolongatie om voor komend jaar tot verdere verbeteringen te komen.”

“Bovenstaande antwoorden geven aan dat het niet zozeer een harde opstelling is, maar grotendeels een normale reactie en een marktcorrectie. Verzekeraars hebben ook begrip voor de moeilijke situatie waarin delen van het bedrijfsleven door covid-19 verkeren. Daarom worden regelingen getroffen voor bedrijven in liquiditeitsproblemen via het Raamwerk zakelijk, is veel coulance betracht voor nevenactiviteiten en leidt een lagere omzet op delen van de verzekeringsmarkt tot minder te betalen premie. Maar ook verzekeraars bereiden zich voor op verslechterende marktomstandigheden. Daarbij lopen verzekeraars het risico op wanbetaling, terwijl de verzekeringsdekking al die tijd gewoon doorloopt. Verzekeraars zijn ook gevoelig voor slechte economische omstandigheden. Minder bedrijven en minder omzet, betekent ook voor hen minder (premie)omzet, terwijl bedrijven mogelijk ook minder investeren in veiligheid en preventie waardoor de kans op toekomstige schade toeneemt.”

Bron: AM signalen oktober 2020

Lees meer